Kurs for utenlandske og/eller ufaglærte kirkemusikere

Fagutvalg for kirkemusikk i KA-sektoren (FUM) og Kirkemusikksenter Nord (KiN) inviterer til kurs for utenlandske og/eller ufaglærte kirkemusikere over to samlinger, 17.-19. oktober og 21.-22. november 2022 i Tromsø.

PÅMELDING
30.09.202008:55 Johanne Stafsnes

Formål med kurset er å gi en grunnleggende innføring i hva det innebærer å jobbe som kirkemusiker i Den norske kirke, samt å bidra til erfaringsdeling og refleksjon rundt egen praksis. Kurset gir faglig påfyll innen flere av kirkemusikerens arbeidsområder.

Målgruppe: Kurset er beregnet på utenlandske og/eller ufaglærte kirkemusikere som er ansatt i Den norske kirke.

Læringsutbytte: Etter gjennomført kurs skal deltagerne

 • ha kunnskap om musikkens plass i Den norske kirkes virksomhet
 • ha kunnskap om kirkemusikerens arbeidsoppgaver
 • ha kunnskap om kirken som en tverrfaglig arbeidsarena
 • ha grunnleggende forståelse for liturgisk spill og korledelse i en norsk kontekst
 • kunne anvende faglig kunnskap og utøvende ferdigheter i et tverrfaglig samarbeid som kirkemusiker i Den norske kirke
 • kunne reflektere over egen profesjonsutøvelse i Den norske kirkes kontekst
 • ha innsikt i kirkemusikktjenestens formål
 • kjenne til nytenkning, planarbeid og reformer i Den norske kirke
 • kjenne til Den norske kirkes gudstjenesteordning
 • kjenne til Den norske kirkes salmebøker og koralbøker

Undervisningsformer: Teoretiske og praktiske foredrag, samtale, undervisning i utøvende fag (liturgisk spill og korledelse) og deltagelse på salmekveld og kveldsgudstjeneste. Det skal leveres et skriftlig refleksjonsnotat knyttet til egen erfaring som kirkemusiker i Den norske kirke mellom kursbolkene.

Undervisningsspråk: Norsk

Tid og sted: Kurset går over to samlinger i Tromsø høsten 2022; 17.-19. oktober og 21.-22. november. Det meste av undervisningen vil foregå i Grønnåsen kirke, men det vil komme noen små forflytninger innad i Tromsø.

Kurspris: Fagutvalg for kirkemusikk (FUM), som er et partssammensatt underutvalg av OU-styret i KA-sektoren, finansierer store deler av kurset. Det er derfor ikke anledning til å søke FUM om individuelt stipend til dette formålet. Kursdeltakerne vil i forkant av kurset få tilsendt noen e-læringsmoduler, som med fordel bør gjennomgås før første samling. Disse sendes ut ca. 1. oktober.

Egenandel: 5000,- for hele kurset.
Deltakeravgift inkluderer overnatting, kursinnhold, kursmateriell og måltider på kursdagene. Deltagerne må selv dekke utgifter til reise. Ved avmelding etter 3. oktober må full deltakeravgift betales.

Avbestillingsregler: Fri avmelding inntil 14 dager før første kursdag, full deltakeravgift må betales ved avbestilling etter dette. Kursdeltaker skal ikke møte på kurset hvis vedkommende er syk, har feber eller indikasjoner på luftveisinfeksjon. 

Påmeldingsfrist: 1. september 2022. Kurset har maksimalt 12 deltagere. Minimum deltagere for gjennomføring av kurset er 6.

Øvrige samarbeidspartnere er bidragsytere fra Nord-Hålogaland bispedømme, Sør-Hålogaland bispedømme, Kirkelig utdanningssenter nord – KUN-VID og Ung kirkesang.

Ved spørsmål:

 • Peter Vang, opplæringskonsulent Kirkemusikksenter Nord, tlf. 90870608 / orgelnerd@gmail.com 
 • Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver KA/sekretær i FUM, tlf. 41610918 / eldbjorg.ekre@ka.no

 

 

Knut Hansvold