Kurs for utenlandske kirkemusikere

Kirkemusikksenter Nord (KiN) og Kirkelig utdanningssenter nord, VID Tromsø (KUN) inviterer til kurs for utenlandske kirkemusikere over to samlinger 18.-19. november 2019 og 6.-7.januar 2020 i Tromsø. Formål med kurset er å gi en grunnleggende innføring i hva det innebærer å jobbe som kirkemusiker i Den norske kirke, samt å bidra til erfaringsdeling og refleksjon rundt egen praksis.

Kurset er et samarbeid mellom KiN, KUN, Fagutvalg for kirkemusikk i KA-sektoren, Nord-Hålogaland bispedømme og Ung kirkesang. KUN har hovedansvar for kursets faglige innhold.

Fagutvalg for kirkemusikk, som er et partssammensatt underutvalg av OU-styret i KA-sektoren, har initiert og gitt støtte til kurset.

Målgruppe: Studiet er beregnet på utenlandske kirkemusikere som er ansatt i Den norske kirke

Læringsutbytte: Etter gjennomført kurs skal deltagerne

  • ha kunnskap om musikkens plass i Den norske kirkes virksomhet
  • ha kunnskap om kantorens arbeidsoppgaver
  • ha kunnskap om kirken som en tverrfaglig arbeidsarena
  • ha grunnleggende forståelse for liturgisk spill og korledelse i en norsk kontekst
  • kunne anvende faglig kunnskap og utøvende ferdigheter i et tverrfaglig samarbeid som kirkemusiker i Den norske kirke
  • kunne reflektere over egen profesjonsutøvelse i Den norske kirkes kontekst
  • ha innsikt i kirkemusikktjenestens formål
  • kjenne til nytenkning, planarbeid og reformer i Den norske kirke
  • kjenne til Den norske kirkes gudstjenesteordning
  • kjenne til Den norske kirkes salmebøker og koralbøker

Undervisningsformer: Teoretiske og praktiske foredrag, samtale, undervisning i utøvende fag (liturgisk spill og korledelse) og deltagelse på salmekveld og kveldsgudstjeneste. Det vil gis individuelle oppgaver mellom samlingene, og det skal leveres et skriftlig refleksjonsnotat knyttet til egen erfaring som kirkemusiker i Den norske kirke. Kursdeltagerne vil få tildelt en veileder (mentor) for kursperioden.

Undervisningsspråk: Norsk

Tid og sted: Kurset går over to samlinger i Tromsø á 2 dager; 18.-19.november 2019 og 6.-7.januar 2020. Første kurssamling starter i Árdna, som er det samiske kulturbygget til UiT – Norges arktiske universitet. Resten foregår hovedsakelig i Grønnåsen kirke, men salmekveld og kveldsgudstjeneste blir i Elverhøy kirke. Ved mange påmeldte vil også noe av undervisningen foregå i Elverhøy kirke.

Deltageravgift: Kurset koster kr. 1200,- pr. deltager og dette inkluderer kursinnhold, kursmateriell, lunsj og middag dag 1 og 3, samt lunsj dag 2 og 4. Deltagerne må selv dekke utgifter til reise og overnatting.

Det kan søkes om stipend til dekning av kursavgift, reise og oppholdsutgifter innen 1.oktober til sekretær for Fagutvalg for kirkemusikk: pal.arne.winsnes@ka.no 

Påmeldingsfrist: 13.oktober. Max antall deltagere er 16. Minimum deltagere for gjennomføring av kurset er 8.

 

Program

Knut Hansvold, www.nordnorge.com