Kurs for utenlandske og/eller ufaglærte kirkemusikere

Fagutvalg for kirkemusikk i KA-sektoren (FUM) og Kirkemusikksenter Nord (KiN) inviterer til kurs for utenlandske og/eller ufaglærte kirkemusikere over to samlinger, 17.-19. oktober og 21.-22. november 2022 i Tromsø.

PÅMELDING

Utsatt påmeldingsfrist: 30. september

Formål med kurset er å gi en grunnleggende innføring i hva det innebærer å jobbe som kirkemusiker i Den norske kirke, samt å bidra til erfaringsdeling og refleksjon rundt egen praksis. Kurset gir faglig påfyll innen flere av kirkemusikerens arbeidsområder.

Målgruppe: Kurset er beregnet på utenlandske og/eller ufaglærte kirkemusikere som er ansatt i Den norske kirke.

Læringsutbytte: Etter gjennomført kurs skal deltagerne

 • ha kunnskap om musikkens plass i Den norske kirkes virksomhet
 • ha kunnskap om kirkemusikerens arbeidsoppgaver
 • ha kunnskap om kirken som en tverrfaglig arbeidsarena
 • ha grunnleggende forståelse for liturgisk spill og korledelse i en norsk kontekst
 • kunne anvende faglig kunnskap og utøvende ferdigheter i et tverrfaglig samarbeid som kirkemusiker i Den norske kirke
 • kunne reflektere over egen profesjonsutøvelse i Den norske kirkes kontekst
 • ha innsikt i kirkemusikktjenestens formål
 • kjenne til nytenkning, planarbeid og reformer i Den norske kirke
 • kjenne til Den norske kirkes gudstjenesteordning
 • kjenne til Den norske kirkes salmebøker og koralbøker

Undervisningsformer: Teoretiske og praktiske foredrag, samtale, undervisning i utøvende fag (liturgisk spill og korledelse) og deltagelse på salmekveld og kveldsgudstjeneste. Det skal leveres et skriftlig refleksjonsnotat knyttet til egen erfaring som kirkemusiker i Den norske kirke mellom kursbolkene.

Undervisningsspråk: Norsk

Tid og sted: Kurset går over to samlinger i Tromsø høsten 2022; 17.-19. oktober og 21.-22. november. Det meste av undervisningen vil foregå i Grønnåsen kirke, men det vil komme noen små forflytninger innad i Tromsø.

Kurspris: Fagutvalg for kirkemusikk (FUM), som er et partssammensatt underutvalg av OU-styret i KA-sektoren, finansierer store deler av kurset. Det er derfor ikke anledning til å søke FUM om individuelt stipend til dette formålet. Kursdeltakerne vil i forkant av kurset få tilsendt noen e-læringsmoduler, som med fordel bør gjennomgås før første samling. Disse sendes ut ca. 1. oktober.

Egenandel: 5000,- for hele kurset.
Deltakeravgift inkluderer overnatting, kursinnhold, kursmateriell og måltider på kursdagene. Deltagerne må selv dekke utgifter til reise. Ved avmelding etter 3. oktober må full deltakeravgift betales.

Avbestillingsregler: Fri avmelding inntil 14 dager før første kursdag, full deltakeravgift må betales ved avbestilling etter dette. Kursdeltaker skal ikke møte på kurset hvis vedkommende er syk, har feber eller indikasjoner på luftveisinfeksjon. 

Kurset har maksimalt 12 deltagere. Minimum deltagere for gjennomføring av kurset er 6.

Øvrige samarbeidspartnere er bidragsytere fra Nord-Hålogaland bispedømme, Sør-Hålogaland bispedømme, Kirkelig utdanningssenter nord – KUN-VID og Ung kirkesang.

PROGRAM (grovskisse)

Samling 1: 17.-19. oktober 2022  

 

Dag 1

1100 

Velkommen – presentasjon og praktisk info om kurset

1145 - 1215

Lunsj 

1215 - 1300

Utenlandsk organist i Norge – erfaringer, utfordringer og muligheter.  
Innlegg og samtale v/Brian Hepworth

1315 - 1415

Om å være kirkemusiker.
(Det forutsettes at alle har satt seg inn i tjenesteordningen)
Innlegg og samtale v/Thor Henning Isachsen (Creo)

1430 - 1700

Organisasjon, ledelse og arbeidsmiljø i Den norske kirke og
om kirkemusikkens plass i Den norske kirke.
Innlegg v/Thor Henning (Creo)
Spørsmål og samtale

1700 -

Innsjekk hotell

ca 1900

Middag  

Dag 2 

0900 - 0920

Laudes

0930 - 1230

 - Grunnleggende innføring i liturgisk spill i en norsk kontekst.   Praktiske øvelser (Ivar Jarle Eliassen) 

 - Korledelse, repertoar og praktiske øvelser (Ragnhild Strauman) 

 - Samtale om tverrfaglighet i kirken
10-15 min innledning v/Wilhelm Sollie (KUN), moderator: Thor Henning (Creo)

1230 - 1300

Lunsj 

1300 - 1500

Orgelmusikk i en norsk kontekst og repertoarkunnskap v/Brian Hepworth

1500 - 1600

Gudstjeneste og liturgi v/Ragnhild Strauman (ev. planlegge salmekveld)

1630 - 1730

Pizza

1800 - 1930

Salmekveld Kroken kirke

Dag 3

0900 - 1100 

Laudes

0915 - 1100

Tidebønner og bibelske salmer v/Ragnhild Strauman og Ivar J Eliassen  

1115 - 1200

Praktisk innføring i Norsk salmebok 2013
v/Ragnhild Strauman og Ivar Jarle Eliassen.  

1200 - 1230

Lunsj

1230 - 1330

Praktisk besifringsspill v/Thor Henning Isachsen

1330 - 1400

Oppsummering
Forberede noe til gudstjeneste på neste samling

 

Mellom første og andre samling skal det leveres et refleksjonsnotat (1-2 sider): Min plass som kirkemusiker i Den norske kirke; muligheter og utfordringer. 

Samling 2: 21.-22. november 2022 

Dag 4: 

1100 

Velkommen, takk for sist

1130

Lunsj

1200 - 1500

Øvelser/gruppearbeid/samtaler:

 • Praktisk gudstjenestearbeid/salmeplanlegging (Peter/KiN)
 • Liturgivarianter og flerspråklighet i gudstjenesten   (Wilhelm/KUN)
 • Liturgisk spill (Ivar Jarle)

1515 - 1745

Gudstjenesteverksted 

1800

Kveldsgudstjeneste der kursdeltakerne spiller  

1930

En bedre middag

 

Dag 5  

0900 - 0920

Laudes

0920 - 1000

Erfaringer fra gudstjenesten i går

1015 - 1200

Praktisk orgelspill v/Ivar Jarle Eliassen 

 
Kor og salmesang som trosopplæring i gudstjenesten v/Ragnhild Strauman  

1200 - 1230

Lunsj

1230 - 1345

Samtale og oppsummering av kurset og refleksjonsnotater
(Peter + Thor Henning)

1345

Kursavslutning

Ved spørsmål:

 • Peter Vang, opplæringskonsulent Kirkemusikksenter Nord, tlf. 90870608 / orgelnerd@gmail.com 
 • Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver KA/sekretær i FUM, tlf. 41610918 / eldbjorg.ekre@ka.no

 

 

Knut Hansvold